RSS
A A A
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Przedmiot działania


Cele i zadania szkoły podstawowej w zakresie nauczania i wychowania :


1. Celem szkoły jest stworzenie warunków zapewniających rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny ucznia poprzez systematyczną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz profilaktyki i ochrony zdrowia.

2. Cele szkoły realizowane są z uwzględnieniem Programu wychowawczy szkoły (zał.1) Szkolnego programu profilaktyki (zał.2).

3. Edukacja szkolna przebiega w dwóch etapach:

a) etap I – klasy 1 – 3 szkoły podstawowej,
b) etap II – klasy 4 – 6 szkoły podstawowej

§ 3

Zadaniem szkoły podstawowej jest w szczególności .

1. Umożliwienie uczniom realizacji obowiązku szkolnego oraz kontrola jego spełniania.

2. Umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum.

3. Kierowanie rozwojem talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych.

4. Przygotowanie absolwentów do dalszego kształcenia przez:
a) poznawanie koniecznych pojęć i dochodzenie do ich rozumienia,
b) integralne traktowanie wiadomości przedmiotowych pozwalające lepiej rozumieć świat, ludzi i siebie.

5. Uczenie efektywnego współdziałania w grupie , budowania więzi międzyludzkich, tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka oraz miłości do rodziny.

6. Współdziałanie z rodzicami na rzecz kształcenia pożądanych postaw uczniów.

7. Tworzenie przyjaznej atmosfery, umacnianie wiary ucznia we własne siły i zdolności.


Przedmiot działania


Cele i zadania gimnazjum w zakresie nauczania i wychowania :


1. Celem gimnazjum jest kształcenie i wychowywanie przygotowujące dzieci
i młodzież do dalszej nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i życia we współczesnym
świecie.

2. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności,
miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa
kulturowego.

3. Gimnazjum przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości, tolerancji i wolności.

§ 8

1. Gimnazjum przekazuje uczniom ogólną wiedzę o człowieku i społeczeństwie,
o problemach społecznych i ekonomicznych kraju i świata, o kulturze, środowisku
przyrodniczym i jego ochronie, nauce technice i pracy.

1. Gimnazjum zapewnia uczniom warunki do:

1) zaspokajania potrzeb rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,
2) kształcenia umiejętności kierowania się w życiu uniwersalnymi zasadami etyki,
budowania systemu wartości moralnych,
3) świadomego stosowania się do różnego typu przepisów szkolnych i prawnych,
4) rozwijania takich cech jak wrażliwość, godność, samodzielność,
odpowiedzialność za własny rozwój, wytrwałość i obowiązkowość,
5) kształcenia umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy
i wypoczynku,
6) kształcenia umiejętności współżycia w zespole zgodnie z obowiązującymi
powszechnie normami społecznymi,
7) korzystania z różnych źródeł wiedzy,
8) kształcenia umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów,
dyskutowania i prezentowania własnych poglądów,
9) rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny,
10) kształcenia umiejętności posługiwania się powszechnie stosowanymi
urządzeniami technicznymi,
11) przygotowania do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
12) współuczestniczenia i współtworzenia życia kulturalnego,
13) poznania zasad higieny osobistej, troski o własne zdrowie, kondycję fizyczną
i psychiczną.

§ 9

Na życzenie rodziców uczniów organizuje się naukę religii lub zajęcia o tematyce
etyczno-moralnej w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.


§ 10

1. Gimnazjum umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie
o systemie oświaty i jako szkoła publiczna:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie,
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych
przepisach,
4) realizuje podstawy programowe ustalone dla gimnazjum,
5) realizuje zadania szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki
dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska,
6) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną,
7) zapewnia uczniom doradztwo w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia
i zawodu.

2. Uczeń jest skreślony z listy uczniów gimnazjum z końcem roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

§ 11

W realizacji swoich zadań gimnazjum respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy
prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,
Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej.

Przedmiot działania


1. Głównym celem przedszkola jest:

• wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka i wyrównywanie szans edukacyjnych
• wcześniejsze odkrywanie zdolności
• wsparcie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego
• dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole podstawowej
• zapewnienie ciekawych i atrakcyjnych zajęć oraz zabaw
• pomoc rodzinie w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniem

2. Zadania przedszkola:
a. Opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków
b. Organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu
przez dziecko kontaktów społecznych.
c. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w celu wspomagania
ich rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się w szczególności poprzez
wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania
przyczyn i przejawów zaburzeń w tym zaburzeń zachowania. Pomoc psychologiczna
i pedagogiczna jest udzielana na wniosek nauczyciela, psychologa, rodziców
(opiekunów prawnych) dziecka.
d. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, które mogą być przyjęte do
przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej
określającej ich poziom rozwoju i stan zdrowia. W przypadku przyjęcia do
przedszkola dziecka niepełnosprawnego nie przewiduje się utworzenia oddziału
integracyjnego i przebywa ono wśród rówieśników.
e. Umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej.
Przedszkole na życzenie rodziców ma obowiązek dla grupy nie mniejszej niż , 7- ro
dzieci danej grupy przedszkolnej zorganizowania lekcji religii w wymiarze 2 zajęć
przedszkolnych (właściwych dla danego poziomu nauczania). Nauczanie religii jest
bezpłatne.
f. Przedszkole współdziała z rodziną w wychowaniu dziecka poprzez organizowanie:
• konsultacji indywidualnych (rodzic- nauczyciel)
• zebrań, prelekcji
• konsultacji z psychologiem

a. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby
oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności :
• zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu, oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola
• zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym
• stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż
• współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc
• w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem wymagane jest, aby dzieci nie pozostawały bez opieki nauczyciela (w razie konieczności opuszczenia stanowiska pracy należy zapewnić nadzór innej, upoważnionej osoby)
• w czasie zajęć organizowanych w ogrodzie przedszkolnym opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel danej grupy, który jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia terenu, z którego będą korzystały dzieci
• przy wyjściu poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości winien być zapewniony jeden opiekun na 15 dzieci
• przy wyjeździe poza teren miasta opiekę sprawuje przynajmniej jedna osoba na 10 dzieci
• przyjmuje się, że przy każdym wyjściu poza teren przedszkola, nawet gdy liczba dzieci jest mniejsza niż wyżej podano opiekę nad dziećmi sprawują zawsze dwie osoby dorosłe
• każda wycieczka winna być uzgodniona z dyrektorem przedszkola i odnotowany w zeszycie wycieczek
• nauczyciel – kierownik wycieczki organizujący wyjazd dzieci poza teren miasta ma obowiązek wypełnić kartę wycieczki, przedłożyć ją kierownikowi przedszkola do akceptacji i ubezpieczyć dzieci
• przedszkole za zgodą rodziców może organizować dłuższy wyjazd dzieci, trwający kilka dni tzw. „Zielone Przedszkole”, zachowując wszystkie procedury bezpieczeństwa dzieci.

Aktualności

Przykład wiadomości

24.11.2010

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse blandit lacus at risus. Mauris sem. Vestibulum nec eros sed tortor nonummy hendrerit. Nulla condimentum leo. Suspendisse at velit. Integer sollicitudin metus mollis lacus.Opublikował: Sławomir Kaptur
Publikacja dnia: 28.11.2010
Podpisał: Sławomir Kaptur
Dokument z dnia: 24.11.2010
Dokument oglądany razy: 40 738