RSS
A A A
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Przedmiot działania


1. Głównym celem przedszkola jest:

• wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka i wyrównywanie szans edukacyjnych
• wcześniejsze odkrywanie zdolności
• wsparcie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego
• dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole podstawowej
• zapewnienie ciekawych i atrakcyjnych zajęć oraz zabaw
• pomoc rodzinie w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniem

2. Zadania przedszkola:
a. Opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków
b. Organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu
przez dziecko kontaktów społecznych.
c. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w celu wspomagania
ich rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się w szczególności poprzez
wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania
przyczyn i przejawów zaburzeń w tym zaburzeń zachowania. Pomoc psychologiczna
i pedagogiczna jest udzielana na wniosek nauczyciela, psychologa, rodziców
(opiekunów prawnych) dziecka.
d. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, które mogą być przyjęte do
przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej
określającej ich poziom rozwoju i stan zdrowia. W przypadku przyjęcia do
przedszkola dziecka niepełnosprawnego nie przewiduje się utworzenia oddziału
integracyjnego i przebywa ono wśród rówieśników.
e. Umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej.
Przedszkole na życzenie rodziców ma obowiązek dla grupy nie mniejszej niż , 7- ro
dzieci danej grupy przedszkolnej zorganizowania lekcji religii w wymiarze 2 zajęć
przedszkolnych (właściwych dla danego poziomu nauczania). Nauczanie religii jest
bezpłatne.
f. Przedszkole współdziała z rodziną w wychowaniu dziecka poprzez organizowanie:
• konsultacji indywidualnych (rodzic- nauczyciel)
• zebrań, prelekcji
• konsultacji z psychologiem

a. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby
oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności :
• zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu, oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola
• zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym
• stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż
• współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc
• w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem wymagane jest, aby dzieci nie pozostawały bez opieki nauczyciela (w razie konieczności opuszczenia stanowiska pracy należy zapewnić nadzór innej, upoważnionej osoby)
• w czasie zajęć organizowanych w ogrodzie przedszkolnym opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel danej grupy, który jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia terenu, z którego będą korzystały dzieci
• przy wyjściu poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości winien być zapewniony jeden opiekun na 15 dzieci
• przy wyjeździe poza teren miasta opiekę sprawuje przynajmniej jedna osoba na 10 dzieci
• przyjmuje się, że przy każdym wyjściu poza teren przedszkola, nawet gdy liczba dzieci jest mniejsza niż wyżej podano opiekę nad dziećmi sprawują zawsze dwie osoby dorosłe
• każda wycieczka winna być uzgodniona z dyrektorem przedszkola i odnotowany w zeszycie wycieczek
• nauczyciel – kierownik wycieczki organizujący wyjazd dzieci poza teren miasta ma obowiązek wypełnić kartę wycieczki, przedłożyć ją kierownikowi przedszkola do akceptacji i ubezpieczyć dzieci
• przedszkole za zgodą rodziców może organizować dłuższy wyjazd dzieci, trwający kilka dni tzw. „Zielone Przedszkole”, zachowując wszystkie procedury bezpieczeństwa dzieci.

Aktualności

Przykład wiadomości

24.11.2010

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse blandit lacus at risus. Mauris sem. Vestibulum nec eros sed tortor nonummy hendrerit. Nulla condimentum leo. Suspendisse at velit. Integer sollicitudin metus mollis lacus.Opublikował: Jakub Marek
Publikacja dnia: 03.02.2021
Podpisał: Sławomir Kaptur
Dokument z dnia: 24.11.2010
Dokument oglądany razy: 41 116